Bürkütning qayta tughulushi-uly_da

BÜRKÜTNINg QAYTA TUGhULUShI

(Qeside)

Hékayet

Hélimu yadimda, bir küni appaq saqili köksige chüshüp turidighan Xizir süpet buzurukwar bowam Iminaxun asmanda mollaq étip uchuwatqan kepterlerge, uni egip zhürgen sagha we erishte perwaz qiliwatqan bürkütke hangwéqip qarap turghanlighimni körüp: «Oghlum, chéqir közüngni bürkütningkidek ötkür qilay depsende?!» – dégendi. Uning éytishiche köz yetmes erishte uchup zhürgen bürküt yerde ömülep zhürgen chashqanning közlirini köreleydéken. Bürkütke tola qarighan köz ötkür bolarmish. Bürküt ötkür tumshughi, tirnighigha tayinip yashighachqa, özi owlaydighan zhirtquch chilbörini hürkütüp qoghlap, charchighan pursettin paydilinip, uning quyrughigha bir changgilini paturidéken, chishlirini kirishtürgen böre xiris qilip, burulup qarighanda yene bir changgili bilen tumshughigha chang sélip, bar küchi bilen qorup, reqiwining omurtqisini sundurup tashlaydéken. Andin des kötirip, kökke perwaz qilidéken. Mabada böre tépirlap changgilidin chiqip, yerge chüshüp ketse, közining qirinimu salmay, ugisigha kétidéken. Bashqilar owlighan yaki özi ölüp qalghan taplarni hergizmu yémeydéken, u qargha-quzghunning risqi deydéken. Bürküt 70 yashqa kelgende, maghdirsizlinip, tumshuq, tirnaqliri upirap, owni yerdin des kötirelmey qalsa, uni bashqilargha tashlap bérip, derhal pezagha perwaz qilip, achchighigha bes kélelmey, chishisi özini hang tashqa urup ölüwalidéken, erkigi tik choqqida oltirip, yangliwashtin ölüp-tirilidéken. «Ölgenmu tirilemdu?» – dep heyran bolma! U choqqida uzaq oltirip oylap, achchighini bésip, teghdirge ten bérip, gheziwini küchke aylandurup, dadisi qérighanda qilghan bir amalni qilishqa bel baghlap, qan tamchip chiqqinigha chidap, bedinidiki hemme peylirini zhunguzlap tashlaptu. Andin tirnaqlirida tashni tatlap, tumshughi bilen zhulup aptu, axirida tumshughi bilen tashni choqup, qan shirghip aqqinigha qarimay, bileydek tashqa sürkep, tumshughini qayrip zhulup tashlaptu. Shundin kéyinla qangha milengen yalingach wujudini qiya tashtiki ugisigha kirip yoshuruptu. Biz bir ay roza tutqandek, achliqqa chidap, usap ketse – qar yalap, ottuz künni teslikte ötküzüptu. Axiri qanatliri, tirnaq-tumshuqliri yétilip, qiran chaghliridikidek qametke toluptu. Bürküt chilbörining küshendisi bolghan bilen, uchar qanatning sahibi bolghachqa, qowmidin ensirep – ularning ghémini yep, choqqida tik turup, qanatlirini qéqip, erishke perwaz qiptu…

Ana tebietning angsiz ésil perzentliri chumchuqtin tartip sumruqqiche bolghan uchar qanatlar alimining shahi bolghan bürkütning bu hékayisi men seksen yashqa kelgiche körgen bir toqay padishahlarning arisida nöshürwan adildek salahiyet, salapet, mert-merdane, adil, heqgoy, wedige wapadar peqet birla prézidéntni – Donal’d Trampni yadimgha sélip qoydi…

 

 

Ya Reb, Bismillahir raxmanir rehim,

Bu qesidem Trampqa kélermu layiq?

Seksenge kirgiche talay shah kördim,

Körmidim adil shah uning qatarliq!

 

Donal’d, aqsaraygha men kélip qaldim,

Derdimni ordangda sen sorasenmu?

Pushtumni qurutmaq bolghan mel’unning –

Yolini Yultuzda sen torasenmu?!

 

Doppamgha bir qarap sen tonarsenmu?

Baghrimgha bash qoyup, sen purarsenmu?

«Yalwurush erkekke uyat xislet» dep,

Achchiqta bir kachat sen urarsenmu?

 

Ye, manga yan bésip – musapirghu dep,

Halimni sorighach, chay quyarsenmu?

Közümge Xizirdek dana köründing,

Derdimni dégüzmey ye tuyarsenmu.

 

Méning bardi sendek bir prézidéntim,

Bardi ay-yultuzluq kököch bayrighim.

Ezeldin xoshnidin teliyim yoqti

Béshimgha bir bala bolghan baylighim.

 

Men mingdin birini éytaychu sanga,

Obama sorimay chüshüp kettighu.

Uyghuriye üsti ochuq türmighu,

Tomuzda el titrep üshüp kettighu.

 

Bir chaghlar Tang xanin tiz püktürgen u –

Moyunchurxan méning qoshqar bowamghu.

Endighu bilgensen méning kimligim,

Orxon boyi altun ordam – ugamghu.

 

Bir esirde ikki dölet qurghanduq,

Xoshnilar körelmey tartiwélishti.

Aghzim ashqa tegmey, burnum qanighan,

Öshnemge ölügin artiwélishti.

 

Samolét, tankida bésip kirishken,

Ruslar chölni qanda boyiwétishken.

Mes-eles qanxorlar qebihligidin –

Shéhitlar közini oyuwétishken.

 

Sabit damollamgha kishen séliship,

Ruslar Shingshiseyge tutup bergendi.

Uyghurning textini weyran qiliship,

Bextini qanxorgha utup bergendi.

 

1944-zhil.

Yadimda 12-noyabir kün,

Shu küni dadam bek xoshal kirgendi.

«Xush xewer: dölitimiz quruldi!» dep,

Mundaq bolushini u bilmigendi.

 

Hemmidin shu sülhi-sala yamanken,

Oruslar qistidi sülhi-salagha…

Bitimge könmidi Elixan törem,

Köngenler bashliri qaldi balagha…

 

 

Besh zhilche qerelde güllep ejayip,

Exmetjan bu elge boldighu sahip.

Béjingha – zhighingha uchqan bane bop,

Way issit, yalghan ghulap, rast boldi ghayip.

 

Azatliqning temin tétip öskechke,

Yadimdin ketmidi téxi azatliq.

Qul bop ötti ömrüm tengdin tolsi,

Néme bar hayatta uningdin tatliq?

 

60 zhil burunla men yaman désem,

Yat tügül qérindash ishenmigendi.

Xitayning ademni yeydighanlighi –

Eqilge sighmastin – chüshenmigendi.

 

Yer yüzide pishttek yamrighan iqlim,

Duniyaning béshigha bir qaza boldi.

Shi katip könglining qarilighidin

Wuxen ölük sheher – bir mazar boldi.

 

Neslim qurutushchün yasighan ogha,

Gunasiz xelqige set sogha boldi.

Kommunist partiya jut opqanlighi –

Özining béshigha chong ghogha boldi.

 

 

Jahangha ghojayin bolush xiyali,

Azdurup unimu tar yolgha saldi.

Gitlérgha egeshsun deptu uni kim?

Sirat körügide nimjan bop qaldi.

 

Allah bergen hörlük enggüshterini,

Tartiwalghan diktator atilidu.

Diktator bilmemdékin el ichide –

Yadlansa qaghish bilen yadlinidu!..

 

Manga bek har kéler térrorchilarning

Uyghurni térrorchi-qatil dégini.

Térrorluq emesmu zhürigin sétip,

Uyghurning göshini chaynap yégini?!

 

Béshimgha bala bolghan baylighimni –

Satmaymen, azatliqqa tégishimen!

Yar-yölek bolup qoysang jeng-jédelde,

Namizimda dua qilip ingishimen…

 

Yéqinda «BMT»da qaralghanda,

Ishengen taghda kéyik yatmidighu…

Alemge shunche ishlar patqan bilen,

Timaqche uyghur bexti patmidighu!

 

Jan helqumgha kelgen Tramp yoluqting,

Bizni aka-uka qip qoydi Xuda.

Allahning qudriti: ata düshminim –

Séningmu düshmining bop qaldi towwa!

 

1949-zhil

Wang bésip kirgende Uyghur élige,

Shifujushi dégen yanda bar édi.

Oghli Shijipingning yawuz bolmighi –

Qanxorluq udumi qanda bar édi.

 

Allah bergen hörlük-erkinligimni –

Héyle-mikir bilen tartiwélishti.

70 zhil qénimni shorap kanidek,

Ölügin yelkemge artiwélishti.

 

«Sherqiy Türkstan» dep dölitim bardi,

Wangjing bésip kirip, chiqip ketmidi.

 

Uninggha qaynatsa qénim qoshulmas,

Demsina, öpkemni qéqip ketmidi.

 

Donal’d Tramp, bir sanga méning erzim bar,

Shijipin boynida qanliq qerzim bar!

Sen méni qulluqtin azat qip qoysang,

Aka-uka bolup ötüsh lewzim bar.

 

Atilla bowamni yaxshi bilisen,

Rumdin franSuzni azat qilghan u.

Bozekni pukangha bésiwalmighan,

Umu sanga oxshash ghazat qilghan shu…

 

Dep qalma méni sen sarang-sodayi,

Weten derdi qildi méni sewdayi.

Men sanga ishengech erzimni éyttim,

Tangla qiyametke qalmas dawayi?!

 

Uyghurstan qedri bek ötti jandin,

Jan kérek bolsa ger, jan dep, jan bérey…

Héch némem qalmidi undin ayrilip,

Wetenchün qan kérek bolsa, qan bérey…

 

Uyghurning pushtini qurutmaq bolup,

Uyghurdin qan élip yasighan ogha.

Xudaning qudriti: u tarap kétip,

Xitayning béshigha boldi chong ghogha!

 

Uyghurdin qan élip, yasighan wirus,

Duch kelgen xitaydin aldi öchini.

«Duniyada men küchlük!» dégen Shi katip,

«Ah» urup tatmaqta qisas küchini.

 

U – közge körünmes bir atom bomba,

Wirus – bizge zhipsiz qurulghan bir dar!

Yawning shum niyiti: Uyghurstanni –

Uyghursiz – égisiz qilmaq bir mazar!

 

«Wuxen wirusini» qanxor Shijinping –

Uyghur qénin qoshup yasighan zhughrup.

Xitaygha, erepke ger kérek bolsa,

Uyghurning öpkisin aldi sughurup!..

Dat-periyad uyghurni tirik turghuzup.

 

Allah teng yaratsa, teng yashalmiduq,

Xalayiq, teng yashash bilimge baghliq.

Way issit, gep yoghan, halimiz chaghliq,

Téxiche aq taghliq, biz qara taghliq…

 

Hélimu uyghurgha sahip bar éken,

Bolmisa chaynimay zhutuwéterken.

Jahanni zhutmaqqu uning armini,

Bizni «térrorist» dep putuwéterken…

 

Hélimu uyghurgha sahip bar éken,

Tramp, sen uyghur üchün chüshting meydangha.

El-alem aldida jeng élan qilding,

Ejdihar süpetlik Chinu xaqangha!

 

Ezeldin mertni bir meydan sinaydu,

Tramp, temkin turdung teyyar boghushqa.

Qildin qiyiq ketseng – bolur qiyamet…

Duniya muhtaj sendek oghlan tughushqa.

 

«Uyghur üchün qanun» pütüp berdingghu,

Yaxshiliq bolamdu uningdin artuq.

Atammu qilmighan unchilik xoluq,

Tendiki bu jénim sen üchün tartuq.

 

«Uyghur üchün qanun» pütüp berdingghu,

Mertkensen, saxawet sahibikensen…

«Allah, bergen erkin yashash heqqini –

Tartiwalmay, puxragha ber!» deydékensen.

 

Manasta qar yalap yatqan chéghimda,

Qolumdin miltiqni tartiwalghan kim?

Shermende shu «Yalta shertnamisida» –

Bar bextim boghulup bolghandi belkim!..

 

Donal’d, ewliyadek dana ékensen,

Shermende shertname kim üchün kérek?

U duniya – bu duniya razi bolardim,

Moshu dawayimgha bop qoysang yölek!..

 

Sanga kérek bolsa, saqlap qoy uni,

Manga kérek emes, uni zhitiwet.

Naheqning ornimu exlet sanduqqu,

Naheqning yolini tosap-étiwet.

 

«Yalta shertnamisi» sanga sir emes,

Uyghurni yer bilen yeksen qilghanghu!..

Stalin mongghulni qoynigha tartip,

Uyghurning dölitin qurban qilghanghu…

 

Shap burut shu jallat üch qétim satti,

Her nowet baghrimni tilip, qan qildi.

Ézilgen ellerning qanxor «dahisi»,

Béshigha kün chüshse, méni qalqan qildi.

 

Alemde téxiche diktator tola,

Birining insap bar, wizhdani yoqtur.

Birliri bozekni bozek qilmisa –

Yashalmas, séningdek wizhdani yoqtur.

 

Égisiz emesqu esli bu duniya,

Beziler aware Xuda bolalmay.

Beziler pokangha bayliqni bésip,

Teshwishte sersandur «juda» bolalmay.

 

Zhirkenmey yawuzni yalap zhürgen köp…

Sen: «Xitay duniyagha chong xowup!» déding.

Sendek oghul tapqan atanggha rexmet,

Ezhdihardin qorqmas bir er sen éding!

 

Bir nehre tartqanding, titrep qolliri,

Teste tapqan wirus ketti chéchilip.

Uyghurgha kolighan origha chüshüp,

Kawigi alemge ketti échilip…

 

Xeqning péyin qéyish koyida zhürgen –

Qanxor Shigha len’et! Atsang oq zaye!..

Wirusqu bir küni tarap tügeydu,

Hemmidin yamini kommunist – ghaye!

Uni qilmaq kérek elge sazaye…

 

Üch nowet yardemge qol sunsang, Donal’d,

Bilgensen némishke qildi uni ret?!

Millionlap xelqini tunjuqturushtek –

Bolamdu jahanda chong bir jinayet!..

 

 

 

Ejdihar ölse qan yalap ölidu,

U ghaljir isht kebi talap ölidu.

Gaaga sotigha baghlap barmisang,

Demsena u qanxor xalap ölidu?!

 

Sen qatil Qasimning ediwin berseng,

Qanxor Shi, humeyni haza qilishti.

Sen süküt saqlisang, Siriyenimu

Qiyamet qayimchün baza qilishti.

 

Bir kalla késerni yoqatqan bilen,

Yüz qatil qelbige salding ghul-ghula!

Jahanni bir kézip chiqqan bilidu,

Men Xuda deydighan axmaqlar tola!..

 

Alemning béshigha boldi chong ghogha,

Qanxor Shi qolida yasighan ogha!

Qiyamet qayimdin qutquzay déseng,

Yaqanggha ésilip chishleydu towwa!..

 

Donal’d, sen bolmisang, basatti apet,

Sen bolmisang, bolar qirghin-qiyamet!

Senkensen alemning sahip qirani,

Senkensen insangha bergen bir amet.

 

Padisha Xudaning – deydu – sayisi,

Padisha xeliqning wizhdan nomusi.

Nöshirwan Adildek padishakensen,

Tramp, sen bozekning pushtu panasi.

 

Sanga aq süt bergen ananggha rexmet,

Séni batur qilghan elge teshekkür!

Hélimu dadixada sen bar ékensen,

Sanga yoluqturghan Allahqa shükür…

 

Padisha – Xudaning sayisi, deydu,

Shu sewep Allahqa yéqinsen belkim.

Yar léwige kélip qalghanda xelqim,

Méni azat qilghan sendin bölek kim?!

 

Altunmékin désem chéchinggha qarap,

Tramp, bilmeptimen tilla ékensen.

Heq-naheq üstide chidap turalmas –

Yehwa peyghemberdek lilla ékensen.

 

Ezhdihar aghzidin sen qutuldurding,

Men tügül, yer yüzi dédi: «heshqalla!»

Yer sharin wabadin saqlighan qiran,

Sanga heqemsaye bolghusi Allah!

 

Sanga yar-yölek Mayk Péns dayima,

Sanga qol-qanatqu dana Pompéo.

Aghzidin chüshermes «Uyghur qanunin»,

Nénsi xanim bilen Marko Rubio.

 

Éytimisangmu méning könglimge ayan,

Dostliring kimliging qilishar bayan.

Ularning sözidin chachrighan uchqun –

Séning yalqunlighing qilar namayen!..

 

Sen kim? Sen bozekning ghemxor hamisi,

Maxtinar AQSh sendin bop razi.

Zaman téch bolsa dep insan tileydu,

Adil shah, alemge bolsangchu qazi!..

Sen qazi bolsangla, échilmas hazi…

 

Chalwaqap ketken chagh yaqisin tutup,

Heq gepni qanxorning özige éytting.

Adalet alibi bolghachqa özeng,

Pit közge qadilip, üzige éytting.

 

Qanxor Maw muridi gépingge kirmey,

Xelqining péyini qiyip tashlidi.

Qatil dep atilip, tarixta qaldi,

Uyghurning pushtini qirip tashlidi.

 

Shunchila wehshiken kommunist dégen,

70 zhil chalwaqap derwan sürüshti.

Özi haram turup, halalni sotlap,

Xotuni qiz tughsa, xeqtin körüshti.

 

Özi yasap, özi chéchip oghini,

Yer yüzige tériwétip ghoghini.

Töhmet qilip, sanga artip qoyghini,

Bu Xudaning uni qoshlap urghini…

 

Sen adil padisha, bar har-nomusi,

Sen mendek bozekning haman hamisi!

Sen yölek bolmisang, men musapirning –

Erikni élishqa yetmes chamisi…

 

Hélimu bextimge sen bar ékensen,

Qutuldi jahan qosh wirus-apettin.

Béguna xeliqqe sen sahip bolup,

Qutuldi insanlar bir qiyamettin!..

 

Kimning puli ötse, ötidu gépi,

Chüshmeydu tenggidek dollar qimmiti.

Seksendin ashqanda bildim men shuni,

Qimmiti barlarning barken himmiti.

 

Chinning butxanigha kirmes lamisi –

Reswa bop qaldighu köngül alisi…

Chashqandek yeklinip ur-urgha qaldi –

«Dahisi» – Shi – ghaljir ishtning lalmisi!

 

Kommunist iblistin qutulduq shükür,

Körsetkin bizge teng yashash yolini.

Yolumda yoldash bol, mesh’el bol manga,

Hörlükke ashiq men tutay qolini.

 

Uyghurstan bolghanda weyran – görstan,

Manga tirek bolghan, bolghan yölek kim?!

Sirat körigide qalghanda tenha,

Manga qol uzatqan sendin bölek kim!

 

Sulayman sheyixke ming merte len’et!

Menchün bir duagha yarimidi u…

Börek kérek chéghi Béjingha bardi,

Béshimda ot köyse, qarimidi u!

 

Ming zhilliq musulman tursam, kari yoq,

Qara Xitay bilen éghiz yalashsa!..

U qandaq musulman bolsun? Guman bar,

Téxi me’sher küni jennet talashsa…

 

Ezeldin Chin xani – késel körpisi,

Wuxen wirusi u – Shining wabasi…

Sen bolmisang, bizmu pütken ékenmiz,

Sen ékensen mezlum elning panasi…

 

 

Kördim dost-aghine, qérindashlarni,

Ular qol qoshturup, qarap turushti.

Namaz oqughanni – térrorchi dése,

Tamashe körüshüp, marap turushti.

 

Hélimu bextimge sen bar ékensen

Adalet yolida alip ékensen.

Heq-naheq üstide Lilla gep qilip,

Basqan her qedemde ghalip ékensen.

 

Sen textke chiqqanda qesemyad qilip:

«Xowuptin duniyani xali qilimen!

Amérika xelqini aliy qilimen…»

Dégending, men uni yaxshi bilimen.

 

Adem nesli özi bilen yashaydu,

Elge éytqan sözi bilen yashaydu.

Sözige turmaqliq mertning ishighu,

Adem esli üzi bilen yashaydu.

 

Donal’d, sen wedige wapadarkensen,

Hélimu bozekke sen yar ékensen.

Bir nehre tartipla palech qip qoydung,

Qanxorgha tikilgen sen dar ékensen.

 

Hélimu bextimge sen bar ékensen,

Téxiche tirik tap yalmawuz tola.

Diktator chong bolsa Jangzimin bola,

Yérim trillion $-ning sorighi bola…

(Parixor, katipni küter Gaaga!)

 

Hélimu bextimge sen bar ékensen,

Bolmisang, yer shari chiqar oqidin.

Kündüzi Qirimni qangha paturdi

Bir shumpen kommunist xosh bop doqidin.

 

Xuda bir saqlidi, sen bar ékensen,

Kommunist dégenler – chumadek wirus…

Jahan téch bolghanni téxi körmidim,

Nede oq étilsa, bar xitay, orus…

 

Wirus – jallat Shining qebih qurali,

Millionlap xelqige qildi xiyanet!..

 

Shi katip qatilken insaniyetke,

Bolamdu buningdin artuq jinayet.

 

Sen textke chiqqanda qanunni tutup,

Yadimda néme dep qesemyad qilding.

Pem bilen bir qedem bésip, mat qilding,

Kommunist kishinidin sen azat qilding.

 

Wedige wapadar palwan ékensen,

Birer mush urmayla chiqting pughandin.

Marisqa taqashti xelqingning béshi,

Razi bop, bürküttek qaytmas oghlandin.

 

Men sirat körükte turghanda tenha,

Manga qol uzatqan sendin bölek kim?

Uyghur éli türme, dozaq bolghan chagh

Manga medet bolghan, bolghan yölek kim?

 

Yéqinda «BMT»da uyghurni qollap,

Birmu musulman el qol kötermidi.

Xitaydin qorqushup qilghan qilmishi –

Demsina méni tirik öltürmidi?!

 

Bu kimdin kimlerge qalmighan jahan,

Qéni fashist Gitlér, Stalin jallat?

Birewge qilghini yanidu haman,

Bu ötne alem bu, bu ötne hayat!..

 

«Jahanni zhutimen» dégenge toysun,

Kolighan origha özi chüshtighu!..

Xudaliq dawasin qilghan u mel’un,

Kungzining muridi, haram pushtighu.

 

Atsang uni, oqning heqqi qalidu,

Uyghurgha tashlap ber, alsun öchini.

Alemning adalet alipighu sen,

Shundaq qilsang tétar qanun küchini.

 

«Ortaq inektin ongche mozay yaxshi»,

Musteqil yashashqu mexset-muddia!

Yat közge telmürüsh jangha pattighu,

Yéter 70 zhil qul bolghinim anga!..

 

 

«Duniyada hemmidin hayat bek qimmet,

Hayattinmu qimmet méhru-muhebbet.

Men kéchip yashidim her ikkisidin,

Hörlük-azatliqchün, erikchün peqet».

 

Ménighu qutquzding shum ejdihardin,

Alemni qutquzsang bala-qazadin…

Adalet alipi dégen naming bar,

Sanga wehi kéler ershi eladin.

 

Atom esiride yashawatimiz,

Bilimiz mashina mangmas motorsiz.

Atam zamanlardin yashighan bilen,

Tonulmas bir millet sendek batursiz…

 

Alemning yaratqan barghu égisi,

Allahning yerdiki senghu sayisi.

Sen bolsang ziminning sahipqirani,

Bu jahan tinchiytti, imanim kamil

Téchliqqu insanning izgü-ghayisi…

 

Manga kérek emes, Awtonomiya,

Awtonom rayondin kékirip kettuq!..

Qoshma jumhuriyet hetta bolghum yoq,

Musteqil yashashqa menmu hoquqluq.

 

30 millionche uyghur xelqim bar,

Ay-yultuz tughum bar, duniya bilidu.

Gérbim, gimnim, tughum qolumda tursa,

Köptin kütken künüm choqum kélidu.

 

Kengge – keng duniya bu, targha – tar duniya,

Köngli keng ömürge ömür ulaydu.

Qanche yol torisa qargha-quzghunlar,

Beri bir pezani Bürküt soraydu!

 

Bextim bolmas édi textim bolmisa,

Méning amitimghu séning barlighing.

Taki u qiyamet qayim bolghiche,

Ötse dep tileymen hökming – yarlighing!..

 

Insanni dollardin üstün körisen,

Insan heq-hoquqin tugh qip zhürisen.

 

Heq-naheq üstide lilla turisen,

Shunglashqa barchidin törde – örisen!…

 

Bextimge toghraqtek sen uzun yasha,

Men sanga Allahtin ömür tileymen.

Bürküttek merdane oghlan chong qilghan –

Amérika xelqige Rexmet dégeymen!..

 

Ejdihar bilen sen élishqan oghlan,

Bürküttek étilding uni boghushqa.

Ayallar alimi sézik bop qaldi,

Qayta tughsa sendek oghlan tughushqa…

 

Kélerken elge bir – erge bir nowet,

Keldi peyt, bergine manga bir purset?!

Bu qétim pursetni qoldin chiqarsam,

Béshimda bir esir bolar qiyamet!..

 

Sen «Xitay wirusi» déseng datlidi,

Men deymen Xitayning özi bir wirus!

U wirus bolmisa, bolmasti teshwish –

Bilmeydu néme u – wizhdan, har-nomus…

 

Shi katip xelqige qilsa wirus «sogha»,

Tramp, sen el üchün jan tikip dogha.

Insanni wabadin qutquzup qalding,

Bésilar jahangha térilghan ghogha,

Shigha kérek bolar belki u ogha!..

 

Shi wirus yasisa bolup pay-pétek,

Tramp, sen waksina koyida helek!..

Bilinip qaldighu kimning-kimligi…

Bunchila buzuqmu cherxing, ah pelek?!

 

Tramp, séning atanggha-ananggha Rexmet!

Men zhürek sözümni shéir qip püttüm.

Men moshu xush künni-janangha yetken,

Tingirqap botidek 70 zhil küttüm.

 

Beytulla üstide bayraqni körsem,

Ömrümde bir qétim qaqahlap külsem.

Razidim élimde kocha süpersem,

Razidim öyümde put sunup ölsem…

                                       Abdughopur QUTLUQ,

21-noruz, 2020-zhil.